Veelgestelde vragen

Algemeen

BEN staat voor bijna-energieneutraal. Deze woningen verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, haalt de woning uit groene energiebronnen. Sinds 2021 is bouwen volgens het BEN-principe de standaard voor nieuwbouwwoningen in heel Europa.

Aan welke eisen moet een BEN-woning voldoen?

 • E-peil: <= 30
 • S-peil: <= 31
 • Netto energiebehoefte voor verwarming: <= 70 kWh/m²
 • Oververhitting: < 6500 Kh
 • hernieuwbare energie produceren: > 15 kWh/m²

Door voor de houtskeletbouw van Finnco te gaan, kies je automatisch voor een lage-energiewoning.
Lees hier wat houtskeletbouw zo energiezuinig maakt.

 

 

Natuurlijk staat het gemotiveerde team van Finnco 100% achter onze werkwijze.
Maar we zijn niet alleen. We zijn heel trots dat al onze klanten fijne ambasadeurs zijn van houtskeletbouw.
We laten hen graag zelf aan het woord.

Wesley en Anoek

"We spraken met verschillende aannemers maar Keena was degene die ons duidelijke antwoorden gaf. We kregen vooraf een rondleiding in een woning in opbouw en de productiehal zodat we een goed beeld hadden met wie we in zee gingen. En van deze samenwerking hadden we geen moment spijt! Finnco is een professionele firma met vakmensen die kwalitatief werk leveren. Alle gemaakte afspraken werden netjes nagekomen en de timing werd goed behouden. Door te werken met voorgemonteerde panelen in de productiehad werd ons huis in een hele korte periode wind- en waterdicht afgeleverd, wat natuurlijk een groot voordeel is. Bijkomend vonden we het ook een voordeel dat door met hout te werken we veel van de binnenafwerking zelf konden uitvoeren. Finnco, dat is een aanrader!"

Rika en Boris

"Wij kozen voor Finnco om zij de beste prijskwaliteit leverden. Maar ook het gevoel en de uitleg die we voor de aanvang van de werken kregen was 1000 maal beter dan dat van andere aannemers. We zijn heel blij dat we deze keuze hebben gemaakt want alles ziet er heel mooi uit, we zijn blij met het verloop en de snelle opvolging. De medewerkers van Finnco zijn extreem goed bereikbaar en denken mee na over het totaalproject. Wij zouden Finnco zeker aanraden: ze komen de afspraken na, leveren mooi werk en gaan voor de extra mile!"

Jan en Sharon

"Al tijdens ons eerste gesprek werd duidelijk dat Finnco onze gedroomde partner was om ons huis te bouwen. Op al onze vragen kregen we een duidelijk en uitgebreid antwoord. En, laat ons eerlijk zijn bij een bouw heb je altijd veel vragen ;-). En of we tevreden zijn met onze keuze! Het team van Finnco kwam hun beloftes na, de klant is koning, de communicatie liep vlot en de materiaalkeuze is uitstekend. Al na zes maanden konden we aan de afwerking beginnen. En nu wonen we sinds mei 2022 in ons huis. We merken dat onze thuis een heel aangename akoestiek heeft en ook zeer goed geïsoleerd is. Van dat laatste zijn we zeker dat dit op ons energiefactuur een verschil zal maken. Ben je nog op zoek naar een betrouwbare bouwpartner? Niet twijfelen, ga eens langs bij Finnco en zij maken jouw droomplannen zonder zorgen waar."

Frederic en Inez

"We zijn enorm blij met het resultaat van onze verbouwing en hoe de werkzaamheden verlopen zijn. We zijn nu zelf volop bezig met de afwerking, maar met twee kleine kids in huis loopt dit een beetje moeilijker dan gepland ;-). Maar we merken wel dat de voorbereidingen en werkzaamheden die Finnco deed, ons prima op weg stellen om de verbouwing te kunnen afwerken."

Paul en Maartje

"We zijn zeer tevreden met jullie werk, en zullen Finnco zonder enige twijfel aanbevelen / aanraden als zich de gelegenheid voor doet. Jullie hebben je aan je timelines gehouden, en er werd steeds duidelijk gecommuniceerd – eigenlijk hadden wij direct een goed gevoel vanaf het moment dat jullie hier voor het eerst waren voor de offerte. Dat hadden wij eigenlijk niet verwacht, ‘de bouw’ heeft toch een iets andere reputatie."

Jurne en Lieselotte

"Wauw, wat zijn wij blij met het globale resultaat. Het is echt nog mooier geworden dan we hadden gedacht. We zijn heel tevreden met de samenwerking. Jullie waren altijd bereikbaar wanneer er iets was, dat was heel fijn! Jullie zijn altijd welkom!"

Kevin

"Al van het eerste contact voelden we aan dat Finnco een professionele firma is die de grondige renovatie van ons dak en verdieping prima zouden verwezelijken. Afspraken werden altijd nagekomen, er was flexibiliteit om poblemen op te lossen, er was een snelle reactie bij vragen of opmerkingen én de werken waren binnen de afgesproken termijn klaar. Finnco zette zelfs extra mensen in om dit waar te maken. We zien veel voordelen in werken met houtskeletbouw: er wordt gewerkt met natuurlijke materialen, alles is vooraf op maat gemaakt waardoor er een snelle montage is, er is geen droogtijd nodig. Ook op onze energiefactuur verwachten we nog een voordeel van houtskeletbouw te ontdekken."

Fabian en Frederieke

"Wij kijken met veel plezier terug op de fijne samenwerking met Finnco. Als je nog twijfelt, dan kunnen we alleen maar zeggen dat ze een goede communicatie voeren, ze hun afspraken nakomen, fijn zijn in de omgang en dat de geleverde kwaliteit geweldig is! We wonen nu een tijdje in ons huis en genieten van de goed geïsoleerde en geluiddichte woning."

Nik en Mieke

"Op aanraden van onze achitect kozen we voor houtskeletbouw. Deze manier van bouwen zou sneller gaan, naar EPB beter scoren, duurzamer zijn, sneller gaan en een propere bouwconstructie (geen rondvliegend stof en cement) geven. En dat was niet gelogen, op enkele weken stond ons huis goed en wel op onze bouwgrond. Maar was dat ooit gelukt zonder Finnco? Wij denken van niet. Tijdens ons eerste gesprek werd duidelijk dat Finnco technisch en commercieel de beste was. Zij waren ook de enige die ons een duidelijke planning konden voorleggen en zich engageerde om dit te halen. Alles werd netjes opgeleverd volgens de beloofde planning. Tijdens de werken waren de mensen van Finnco steeds bereikbaar en kregen we snel een antwoord op onze vragen. Ook bij de financiën was alles zo klaar als een klontje, geen kosten die uitliepen, geen extra kosten maar wel een duidelijk overzicht van de kosten in de facturatie."

Herman en Sylvie

"Wij zijn zeer tevreden met jullie aanpak in de woningbouw.
Met een gerust hart hebben wij de woning op de huurmarkt gezet en al snel vonden wij een huurder die er zijn droomhuis in vond."

ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Voorwerp

 1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplicht schriftelijk te gebeuren.
 2. Bij nieuwbouw, renovatie en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen van toepassing zijn, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.
 3. Onze offertes zijn 30 dagen geldig.
 4. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst met zich mee.

Omvang van de bestelling

 1. De bestelling vindt plaats door ondertekening van de offerte of door bevestiging voor uitvoering per mail door de klant. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging.

Prijsbepaling en herziening

 1. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, lonen en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5 % gestegen zijn.
 2. Ingeval buiten de wil van partijen de kostprijs van de werken verhoogt (b.v. ingevolge nieuwe fiscale lasten en/of gewijzigde normen), zal de overeengekomen prijs in dezelfde verhouding worden aangepast.
 3. De prijzen zijn opgemaakt aan de hand van de gegevens die in ons bezit zijn: plannen, lastenboek, gedetailleerde meetstaat, samenvattende meetstaat en uitvoeringstermijn, zoals vermeld in onze offerte. Het is de verantwoordelijkheid van de bouwheer dat de door hem aangebrachte gegevens in dit kader correct zijn. Alle zaken die niet uitdrukkelijk vermeld zijn in onze offerte zijn niet in onze prijs inbegrepen.
 4. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Leveringen en termijnen

 1. Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen , als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, epidemies slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz… die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.
 2. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich mee dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma.
 3. Indien levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is onze firma, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter.
 4. De klant zorgt voor een goede en veilige toegankelijkheid van de bouwplaats zodat de aannemer zijn werken kan uitvoeren. Bij gebreke hieraan is de aannemer gerechtigd de werken op te schorten en wordt de uitvoeringstermijn verlengd.
 5. De klant dient er bovendien voor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de klant in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van elektriciteit en water. De klant zorgt voor een zorgvuldige opslag van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.

Aansprakelijkheid voor schade

 1. De klant is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schadeveroorzakend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van  de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal onze firma ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De klant is jegens onze firma en via integrale vrijwaring van onze firma jegens derden, aansprakelijk voor elk schadeveroorzakende handeling toegebracht door of via de aan onze firma door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.
 2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van onze firma een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken.
 3. Conform artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.
 4. De aannemer is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de onder-, boven- of verticale constructie waarop de werken dienen te worden uitgevoerd.
 5. De bouwheer dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken. Hij is verantwoordelijkheid voor het afsluiten van een ABR-polis m.b.t. de uit te voeren werken. De bouwheer zal de aannemer vrijwaren voor enige door deze laatste geleden schade omwille van het niet aanwezig zijn van een ABR-polis.

Beëindiging

 1. De bouwheer heeft het recht de aanneming, mits uitdrukkelijk akkoord van de aannemer, te beëindigen en indien hij de aannemer vergoedt voor het geleverde werk, de geleverde materialen en forfaitaire winstderving ten bedrage van 20% op de totale offertesom.
 2. In geval de bouwheer failliet wordt verklaard kan de aannemer de aannemingsovereenkomst zonder enige voorafgaande ingebrekestelling beëindigen.

 

Aanvaarding der werken

 1. De aannemer is gerechtigd om de werken geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan één of meerdere onderaannemers.
 2. Wat betreft onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. In elk geval, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden.
 3. In geen enkel geval is onze firma aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, aan goederen en materialen  die geleverd zijn, indien de klant deze zelf zal verwerken, waarbij de klant enkel verhaal zal kunnen uitoefenen naar onze leveranciers c.q. de producenten van de betrokken materialen en goederen.
 4. Door het ontvangen of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden per aangetekend schrijven.
 5. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.
 6. In geen geval is onze firma aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, in goederen en materialen die door de klant, diens onderaannemers of aangestelden werden geleverd.

Oplevering

 1. Ingeval de gesloten overeenkomst onder de toepassing valt dan de Woning – Bouwwet (Wet Breyne), zal de voorlopige oplevering der werken worden aanzien als de uitdrukkelijke aanvaarding der werken en zal vanaf de voorlopige oplevering tegelijk de tienjarige aansprakelijkheidstermijn een aanvang nemen. De voorlopige oplevering zal bovendien definitief en onherroepelijk alle zichtbare en verborgen gebreken dekken welke de stevigheid van het bouwwerk niet in het gedrang brengen, zonder verder of later verhaal vanwege de klant op onze firma.
 2. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding  van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.
 3. Bij gebreke aan voorlopige keuring vanwege de bouwheer, zal deze bij aangetekend schrijven verzocht worden binnen de 15 dagen de voorlopige keuring te laten doorgaan. Eenmaal deze termijn verstreken, zal de voorlopige aanvaarding beschouwd worden als verkregen sinds het einde van de bovenvermelde periode van 15 dagen.
 4. In alle gevallen zal een betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgends de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.
 5. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.

Klachten inzake voorschotten of facturatie

 1. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst de eigendom van de aannemer en is de bouwheer er slechts houder van. De aannemer mag ze zonder toestemming van de bouwheer weer losmaken en terugnemen en de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van de schade. Dit recht vervalt en de eigendom gaat definitief over wanneer de bouwheer al zijn schulden aan de aannemer vereffend heeft.

 

Betalingsmodaliteiten

 1. De werken worden gefactureerd naargelang de vordering van de werken tenzij hierover andersluidende afspraken werden gemaakt. De bouwheer of de architect beschikt over een termijn van 8 kalenderdagen om schriftelijk eventuele bemerkingen mee te delen, bij gebreken waaraan de factuur geacht wordt goedgekeurd te zijn.
 2. B.T.W., belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant.
 3. De facturen zijn betaalbaar binnen de 7 dagen na factuurdatum. Indien de klant nalaat de factuur te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

 

Laattijdige betaling, kosten en aankleven

 1. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.
 2. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma en kan enkel door ons worden ingeroepen.

Geschillen

 1. Voor de geschillen inzake de geldigheid, uitvoering of interpretatie van deze overeenkomst wordt het Belgisch recht toegepast en zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de aannemer bevoegd.

 

Privacy

 1. Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en directe marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is Finnco BV, Wechelsebaan 143 bus 12, 2275 Lille. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de vermelde doeleinden voor de verwerking.
 2. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.
 3. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verleent de klant de toestemming aan Finnco BV om beeldmateriaal van de werven te publiceren voor marketingdoeleinden, zoals het plaatsen van foto’s op hun website en sociale media.